Krungsri Biz Online
คำถามที่ถูกถามบ่อย
เกี่ยวกับบริการกรุงศรีบิซออนไลน์
กรุงศรีบิซออนไลน์ คืออะไร?

        บริการกรุงศรีบิซออนไลน์ (Krungsri Biz Online) เป็นบริการธนาคารผ่านทางอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ให้ บริการทุกวันไม่มี วันหยุด คุณสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ อาทิเช่น สอบถามยอดคงเหลือและรายการเดินบัญชี โอนเงิน และชำระค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถกำหนดระยะวันที่การทำรายการโอนเงิน หรือชำระค่าสินค้าและบริการล่วงหน้าได้ อีกด้วย

        ดังนั้น Krungsri Biz Online จึงเป็นบริการที่เพิ่มความสะดวกให้คุณสามารถทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ ของธนาคาร ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมายังธนาคาร

กรุงศรีบิซออนไลน์ มีบริการอะไรบ้าง?
บริการของ Krungsri Biz Online ประกอบไปด้วย :

- บริการสอบถามยอดบัญชี
 • บัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์ ประจำ และกระแสรายวัน)
 • บัญชีกองทุน และบัญชีเงินกู้ที่ลงทะเบียนไว้
 • สอบถามยอดเงินคงเหลือบัญชีต่างๆ ได้สูงสุดถึง 13 บัญชี และย้อนหลังได้สูงสุดได้ถึง 6 เดือน
- บริการโอนเงิน
 • โอนเงินภายในบัญชีของตนเองหรือบุคคลอื่นภายในธนาคาร โอนเงินต่างธนาคาร และโอนเงินต่างประเทศ
 • โอนเงินบัตรไม่ต้อง
 • สามารถโอนได้ทันทีหรือตั้งเวลาในการโอนได้
 • เรียกดูรายการย้อนหลังได้
- บริการชำระค่าสินค้าและบริการ
 • ชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ แก่ร้านค้าที่ร่วมบริการมากกว่า 1,000 ร้านค้า
 • ชำระแบบทันที หรือตั้งเวลาล่วงหน้าได้
 • เรียกดูรายการย้อนหลังได้
- บริการเกี่ยวกับเช็ค
 • สอบถามสถานะเช็ค
 • อายัดและเรียกดูอายัดเช็คย้อนหลัง
- บริการกองทุนรวม
 • ซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
 • สอบถามยอดคงเหลือและข้อมูล NAV
- บริการอื่นๆ
 • สอบถามอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
 • คำนวณเงินฝากและเงินกู้
 • เตือนยอดเงินคงเหลือในบัญชีอัตโนมัติ
 • สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
 • ฝาก ถอน จ่าย และกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์
หมายเหตุ :
 1. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 2. ค่าธรรมเนียมการชำระค่าสินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของบริษัทผู้รับเงิน
สามารถใช้บริการกรุงศรีบิซออนไลน์ได้ในเวลาใดบ้าง?
        คุณสามารถสอบถามยอดคงเหลือและรายการเดินบัญชี โอนเงิน และชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน Krungsri Biz Online ได้ทุกวัน โดยบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน จะเปิดให้บริการตลอด 24 ชม.
เกี่ยวกับ OTP (One-Time-Password)
OTP คืออะไร?

        OTP คือ การเพิ่มระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน Krungsri Biz Online โดยให้มีการยืนยันตัวตนของลูกค้าอีกครั้งด้วยรหัสผ่าน OTP (One Time Password) ซึ่งเป็น Password ประเภท Dynamic Password ที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการส่งรหัสผ่าน OTP ให้กับลูกค้า มายังหมายเลขโทรศัพท์มือถือในรูปแบบ SMS หรืออีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อทำธุรกรรมทางการเงินบางกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน OTP

ธุรกรรมทางการเงินอะไรบ้าง ที่ใช้ OTP ประกอบการทำรายการ?

ธุรกรรมที่ต้องใช้ OTP ประกอบไปด้วย :

- การโอนเงิน

 • โอนไปยังบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร
 • โอนไปยังบัญชีบุคคลอื่นต่างธนาคาร
 • โอนเงินต่างประเทศ

- ชำระค่าสินค้าและบริการ และแก้ไขรายการตั้งกำหนดเวลาชำระค่าสินค้าและบริการล่วงหน้า

- เปลี่ยนแปลงบริการออนไลน์

 • ยกเลิกบริการ Krungsri Biz Online
 • เพิ่มบัญชีรองแบบออนไลน์

- สมัครบริการอื่นๆ

- ข้อมูลส่วนตัว

 • แก้ไขข้อมูลส่วนตัว และอีเมล์
 • เปลี่ยนรหัสผ่าน
 • ปลดล็อกรหัสผ่าน OTP

- สหกรณ์ออมทรัพย์ : ฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ และชำระเงินกู้สหกรณ์

- บริการอายัดบัตร Krungsri ATM/บัตร Krungsri VISA Debit

- บริการอายัดบัญชี

วิธีการสมัครใช้งานกรุงศรีบิซออนไลน์
ขั้นตอนการเข้าใช้บริการกรุงศรีบิซออนไลน์

ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ Krungsri Biz Online มีดังนี้

 • เข้าไปที่ www.krungsri.com คลิกที่ "Krungsri Biz Online" ด้านขวามือ
 • ระบุรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ท่านกำหนดไว้และได้รับอนุมัติจากธนาคารแล้ว
สมัครใช้บริการกรุงศรีบิซออนไลน์ได้อย่างไร?
วิธีสมัครบริการกรุงศรีบิซออนไลน์ (Krungsri Biz Online) สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
การสมัครใช้บริการ Krungsri Biz Online ผู้สมัครจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เป็นบัญชี เงินบาท หรือบัญชีเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาใดก็ได้

เลือกวิธีการสมัครง่ายๆ กับบริการกรุงศรีบิซออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัครใช้บริการ ช่องทาง/วิธีสมัครบริการ
1. เป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา  
1.1 สมัครด้วยบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันเงินบาท  
1.1.1) เป็นผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit (วิธีที่ 1) สมัครแบบออนไลน์
(วิธีที่ 2) สมัครผ่านเครื่องกรุงศรี ATM
(วิธีที่ 3) แจ้งความต้องการใช้บริการขณะเปิดบัญชี
(วิธีที่ 4) สมัครโดยส่งแบบฟอร์มที่สาขา
1.1.2) ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit (วิธีที่ 3) แจ้งความต้องการใช้บริการขณะเปิดบัญชี
(วิธีที่ 4) สมัครโดยส่งแบบฟอร์มที่สาขา
1.2 สมัครด้วยบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันสกุลเงินต่างประเทศ  
1.2.1) เป็นผู้ถือบัตร FCD ATM (วิธีที่ 1) สมัครแบบออนไลน์
(วิธีที่ 4) สมัครโดยส่งแบบฟอร์มที่สาขา
1.2.2) ไม่ใช่ผู้ถือบัตร FCD ATM (วิธีที่ 4) สมัครโดยส่งแบบฟอร์มที่สาขา
2.เป็นลูกค้าประเภทนิติบุคคล (วิธีที่ 4) สมัครโดยส่งแบบฟอร์มที่สาขา

ท่านสามารถสมัครใช้บริการ Krungsri Biz Online ได้ 4 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1: สมัครแบบออนไลน์ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit หรือบัตร FCD (Foreign Currency Deposit) ATM (ลูกค้าประเภทนิติบุคคลยังไม่สามารถสมัครได้ด้วยวิธีนี้)
 • คลิก ยอมรับ เมื่อได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • กรณีใช้ บัญชีเงินบาท หรือ บัญชีเงินตราต่างประเทศในการสมัคร

  - กรณีบัญชีเงินบาท
  ระบุ เลขที่บัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit ที่ปรากฏบนหน้าบัตร รหัสเอทีเอ็ม เลขที่บัญชีที่ผูกกับบัตร เลขที่สมุดคู่ฝาก (กรณีบัญชีออมทรัพย์) หรือ วงเงิน OD (กรณีบัญชีกระแสรายวัน)
  - กรณีบัญชีเงินตราต่างประเทศ
  ระบุ เลขที่บัตร FCD ATM รหัสเอทีเอ็ม (PIN No.) วันเดือนปีที่เปิดบัญชี (Issue Date) สกุลเงินที่ปรากฏบน หน้าบัตรคู่ฝาก (FCD Card) และเลขที่บัญชี
   
 • กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อแสดงตน
 • กำหนดรหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน
 • คลิก ยืนยัน เพื่อทำการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
 • เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

  *บริการโอนเงินไปยังบุคคลอื่น โอนเงินต่างธนาคาร โอนเงินบัตรไม่ต้อง และโอนเงินต่างประเทศ จะต้องมีการลงทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งสามารถทำได้ผ่านทางออนไลน์หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว*

  วิธีที่ 2: สมัครผ่านเครื่องกรุงศรี ATM สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit (บัญชีประเภท FCD และลูกค้าประเภทนิติบุคคลยังไม่สามารถสมัครได้ด้วยวิธีนี้)
  • ใช้บัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit ทำการสมัครบริการที่เครื่องกรุงศรี ATM
  • เลือกเมนู สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ
  • เลือกเมนู บริการกรุงศรีบิซออนไลน์
  • เลือกเมนู สมัครบริการ/Apply Service
  • เลือกประเภทบัญชีซึ่งตรงกับบัตรที่กำลังใช้ในการสมัคร (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน)
  • ระบุ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และกดปุ่มยืนยันความถูกต้อง
  • ลูกค้าจะได้รับแจ้ง รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Username & Password) ผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
  • ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Krungsri Biz Online ด้วย รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้รับ
  • คลิก ยอมรับ เมื่อได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • ระบุ เลขที่สมุดคู่ฝาก (กรณีบัญชีออมทรัพย์) หรือ ระบุ วงเงิน OD (กรณีบัญชีกระแสรายวัน)
  • กำหนด รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านใหม่ของตนเอง ระบุอีเมลที่ใช้งาน 
  • คลิก ยืนยัน เพื่อทำการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
  เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

  *บริการโอนเงินไปยังบุคคลอื่น โอนเงินต่างธนาคาร โอนเงินบัตรไม่ต้อง และโอนเงินต่างประเทศ จะต้องมีการลงทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งสามารถทำได้ผ่านทางออนไลน์หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว*

  วิธีที่ 3: แจ้งความต้องการใช้บริการ Krungsri Biz Online ขณะเปิดบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเงินบาท(บัญชีประเภท FCD และลูกค้าประเภทนิติบุคคลยังไม่สามารถสมัครได้ด้วยวิธีนี้)
  • ลูกค้าจะได้รับแจ้ง รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Username & Password) ผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
  • ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Krungsri Biz Online ด้วย รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้รับ
  • คลิก ยอมรับ เมื่อได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • ระบุ เลขที่สมุดคู่ฝาก (กรณีบัญชีออมทรัพย์) หรือ ระบุ วงเงิน OD (กรณีบัญชีกระแสรายวัน)
  • กำหนด รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านใหม่ของตนเอง ระบุอีเมลที่ใช้งาน 
  • คลิก ยืนยัน เพื่อทำการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
  เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

  *บริการโอนเงินไปยังบุคคลอื่น โอนเงินต่างธนาคาร โอนเงินบัตรไม่ต้อง และโอนเงินต่างประเทศ จะต้องมีการลงทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งสามารถทำได้ผ่านทางออนไลน์หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว*

  วิธีที่ 4: สมัครโดยส่งแบบฟอร์มที่สาขา (สำหรับผู้ไม่มีบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit ไม่มีบัตร FCD ATM และลูกค้าประเภทนิติบุคคล)
  • คลิก สมัครบริการกรุงศรีบิซออนไลน์ ที่หน้าล็อกอิน
  • คลิกเลือก สำหรับผู้ไม่มีบัตรกรุงศรี ATM/VISA Electron/VISA Debit หรือเลือก สำหรับนิติบุคคล
  • คลิก ถัดไป เมื่อได้อ่านและยอมรับขั้นตอนการสมัครใช้บริการ
  • ระบุ เลขที่บัญชี และกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน กรณีใช้บัญชีเงินตราต่างประเทศในการสมัคร ระบุสกุลเงินให้ถูกต้อง
  • กำหนด รหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่านใหม่ 
  • ตรวจทานข้อมูลใบคำขอใช้บริการ
  • จัดพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร นำไปยังสาขาธนาคาร พร้อมหลักฐานดังนี้

   หลักฐานประกอบการสมัครโดยการส่งแบบฟอร์มที่สาขา
   บุคคลธรรมดา : 1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง ของเจ้าของบัญชี
    
   นิติบุคคล : 1. สําเนาบัตรหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยนายทะเบียน กรมทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองอื่นใดที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
   2. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของเจ้าของบัญชีหรือผู้มีอํานาจลงนามทุกท่าน เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
   3. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และตัวแทนผู้มีอํานาจการจัดการ (Business Admin) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

   กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการยื่นเอกสารแทน
   4. หนังสือมอบอํานาจที่ประทับตราบริษัท และลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ
   5. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของผู้มอบอํานาจ เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
   6. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 • ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทางอีเมลที่แจ้งไว้ภายใน 7 วันทำการ
 • เมื่อได้รับอนุมัติ ลูกค้าจะได้รับแจ้ง รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Username & Password) ผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)
 • ล็อกอินเข้าสู่ระบบ Krungsri Biz Online ด้วย รหัสผู้ใช้งานชั่วคราว และรหัสผ่านชั่วคราวที่ได้รับ
 • คลิก ยอมรับ เมื่อได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • ระบุ เลขที่สมุดคู่ฝาก (กรณีบัญชีออมทรัพย์) หรือ ระบุ วงเงิน OD (กรณีบัญชีกระแสรายวัน)
 • กำหนด รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านใหม่ของตนเอง พร้อมทั้งระบุอีเมลที่ใช้งาน
 • คลิก ยืนยัน เพื่อทำการลงทะเบียนที่สมบูรณ์
เพียงเท่านี้ การสมัครก็เสร็จสิ้น สามารถใช้บริการได้ทันที

*บริการโอนเงินไปยังบุคคลอื่น โอนเงินต่างธนาคาร โอนเงินบัตรไม่ต้อง และโอนเงินต่างประเทศ จะต้องมีการลงทะเบียนเพิ่มเติม ซึ่งสามารถทำได้ผ่านทางออนไลน์หลังจากล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้ว*
วิธีการใช้งานกรุงศรีบิซออนไลน์ครั้งแรกด้วยรหัสใช้งานชั่วคราว
รหัสใช้งานชั่วคราวของท่านถูกล็อก

ท่านสามารถปลดล็อกได้โดยการกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการโดยคลิกที่  บุคคลธรรมดา  หรือ  นิติบุคคล  ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ" ให้ครบถ้วน
 2. กดปุ่ม "ถัดไป" ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบ หากถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"
 3. จัดพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อที่ท้ายแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
 4. จัดส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารหลักฐานดังนี้

  หลักฐานประกอบ
  บุคคลธรรมดา : 1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง ของเจ้าของบัญชี
   
  นิติบุคคล : 1. สําเนาบัตรหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยนายทะเบียน กรมทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองอื่นใดที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
  2. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของเจ้าของบัญชีหรือผู้มีอํานาจลงนามทุกท่าน เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
  3. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และตัวแทนผู้มีอํานาจการจัดการ (Business Admin) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

  กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการยื่นเอกสารแทน
  4. หนังสือมอบอํานาจที่ประทับตราบริษัท และลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ
  5. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของผู้มอบอํานาจ เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
  6. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 5. ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติการขอปลดล็อกรหัสใช้งานชั่วคราวของท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้ ภายใน 7 วันทำการ
ท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบกรุงศรีบิซออนไลน์ครั้งแรกด้วยรหัสชั่วคราวได้

ท่านสามารถทำการยกเลิกบริการ และสมัครใหม่ได้ด้วยตัวเองอีกครั้ง ซึ่งท่านสามารถยกเลิกบริการได้โดยการกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ โดยคลิกที่  บุคคลธรรมดา  หรือ  นิติบุคคล  ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ" ให้ครบถ้วน
 2. กดปุ่ม "ถัดไป" ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบ หากถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"
 3. จัดพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อที่ท้ายแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
 4. จัดส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารหลักฐานดังนี้

  หลักฐานประกอบ
  บุคคลธรรมดา : 1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง ของเจ้าของบัญชี
   
  นิติบุคคล : 1. สําเนาบัตรหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยนายทะเบียน กรมทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองอื่นใดที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
  2. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของเจ้าของบัญชีหรือผู้มีอํานาจลงนามทุกท่าน เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
  3. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และตัวแทนผู้มีอํานาจการจัดการ (Business Admin) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

  กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการยื่นเอกสารแทน
  4. หนังสือมอบอํานาจที่ประทับตราบริษัท และลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ
  5. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของผู้มอบอํานาจ เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
  6. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 5. ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติการขอยกเลิกบริการของท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้ ภายใน 7 วันทำการ
รหัสใช้งานชั่วคราวถูกส่งไปยังโทรศัพท์มือถืออื่น ที่ท่านไม่ได้ใช้งาน

ท่านสามารถทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือในการรับรหัสชั่วคราวได้ โดยการกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ โดยคลิกที่  บุคคลธรรมดา  หรือ  นิติบุคคล  ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ" ให้ครบถ้วน
 2. กดปุ่ม "ถัดไป" ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบ หากถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"
 3. จัดพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อที่ท้ายแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
 4. จัดส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสารหลักฐานดังนี้

  หลักฐานประกอบ
  บุคคลธรรมดา : 1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง ของเจ้าของบัญชี
   
  นิติบุคคล : 1. สําเนาบัตรหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยนายทะเบียน กรมทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองอื่นใดที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
  2. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของเจ้าของบัญชีหรือผู้มีอํานาจลงนามทุกท่าน เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
  3. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และตัวแทนผู้มีอํานาจการจัดการ (Business Admin) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

  กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการยื่นเอกสารแทน
  4. หนังสือมอบอํานาจที่ประทับตราบริษัท และลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ
  5. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของผู้มอบอํานาจ เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
  6. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 5. ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้ ภายใน 7 วันทำการ
วิธีการใช้งานกรุงศรีบิซออนไลน์
ในการใช้บริการกรุงศรีบิซออนไลน์ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ ควรมีอะไรบ้าง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ควรมีดังนี้
 • รุ่นคอมพิวเตอร์อย่างน้อย Pentium Processor หรือเทียบเท่า
 • Windows 98, Windows XP หรือ Windows Vista และมี RAM อย่างน้อย 32 MB ขึ้นไป
 • Web Browser ควรเป็น Google Chrome 38 / Edge / Opera 17 / Firefox 27 / Safari 7 / OS X 10.9 ขึ้นไป
 • Modem ควรจะเป็น 56 KBPS ขึ้นไป และ Hard Disk ควรมีเนื้อที่เหลืออยู่ 10 MB ขึ้นไป
รายชื่อบริษัทที่รับชำระค่าบริการต่างๆผ่านกรุงศรีบิซออนไลน์

คุณสามารถคลิกดูรายชื่อบริษัทที่รับชำระค่าบริการผ่าน Krungsri Biz Online และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้ที่นี่
คลิกดูรายชื่อบริษัท

ชื่อเรียกแทนบัญชี Account Nickname คืออะไร
        ชื่อเรียกแทนบัญชี คือ ชื่อบัญชีที่ผู้สมัครกำหนดขึ้นมาเพื่อใช้แทนเลขที่บัญชีในการใช้บริการ Krungsri Biz Online โดยต้องกำหนดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและมีความยาวไม่เกิน 10 ตัวอักษร เลขที่บัญชีแต่ละบัญชีจะมีชื่อเรียกแทนบัญชีของตัวเอง และไม่สามารถตั้งชื่อซ้ำกันได้ ชื่อเรียกแทนบัญชีนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ ต้องการที่เมนู "ข้อมูลส่วนตัว" เลือก "สอบถามชื่อเรียกแทนบัญชี"
ต้องการเพิ่มบัญชีหน่วยลงทุน
ท่านสามารถเพิ่มบัญชีหน่วยลงทุนได้ 2 แบบ คือ แบบออนไลน์และผ่านแบบฟอร์มขอใช้บริการ

ขั้นตอนการเพิ่มบัญชีหน่วยลงทุน แบบออนไลน์
 1. คลิกเลือกเมนู "เปลี่ยนแปลงบริการ/เพิ่มหรือยกเลิกบัญชี" และ "เปลี่ยนแปลงบริการแบบออนไลน์"
 2. เลือกเมนู "เพิ่ม/ยกเลิกบัญชีรองแบบออนไลน์"
 3. ระบุเลขที่บัญชีหน่วยลงทุน ชื่อเจ้าของบัญชี และกำหนดชื่อเรียกแทนบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมกับเลือกช่องทางในการรับรหัสผ่าน OTP แล้วคลิก "ดำเนินการ"
 4. ระบุรหัสผ่าน OTP แล้วคลิก "ยืนยัน"
 5. ระบบจะแสดงผลของการเพิ่มบัญชีหน่วยลงทุน
 6. เมื่อเพิ่มบัญชีหน่วยลงทุนเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้บริการได้ในวันถัดไป
ขั้นตอนการเพิ่มบัญชีหน่วยลงทุน แบบกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ
 1. คลิกเลือกเมนู "เปลี่ยนแปลงบริการ/เพิ่มหรือยกเลิกบัญชี" และ "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ"
 2. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ" ให้ครบถ้วน โดยระบุรายละเอียดของบัญชีหน่วยลงทุนที่ต้องการเพิ่มบัญชี ได้แก่ เลขที่บัญชีหน่วยลงทุน ชื่อเจ้าของบัญชี และกำหนดชื่อเรียกแทนบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ
 3. กดปุ่ม "ถัดไป" ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบ หากถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"
 4. จัดพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อที่ท้ายแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
 5. จัดส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานดังนี้

  หลักฐานประกอบการขอเพิ่มบัญชีหน่วยลงทุน
  บุคคลธรรมดา : 1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง ของเจ้าของบัญชี
   
  นิติบุคคล : 1. สําเนาบัตรหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยนายทะเบียน กรมทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองอื่นใดที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
  2. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของเจ้าของบัญชีหรือผู้มีอํานาจลงนามทุกท่าน เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
  3. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และตัวแทนผู้มีอํานาจการจัดการ (Business Admin) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

  กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการยื่นเอกสารแทน
  4. หนังสือมอบอํานาจที่ประทับตราบริษัท และลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ
  5. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของผู้มอบอํานาจ เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
  6. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 6. ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงบัญชีรอง/บัญชีกองทุนของ ท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้ ภายใน 7 วันทำการ
หมายเหตุ :
 1. ธนาคารอาจใช้เวลาในการพิจารณาใบคำขอฯ ประมาณ 7 วันทำการ ในระหว่างนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ Commercial Banking Contact Center   02 626 2626 กด 6 หรือ Call Center 1572 กด 1 กด 4 กด 3
 2. ขณะนี้ Krungsri Biz Online เปิดให้บริการเฉพาะการขายคืนหรือการสับเปลี่ยนเป็นจำนวนหน่วยเท่านั้น หากท่านต้องการขายคืนหรือสับเปลี่ยนเป็นจำนวนเงิน สามารถดำเนินการได้ที่สาขาธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศ
ต้องการใช้บริการโอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร
สมัครใช้บริการผ่านแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ
 1. คลิกเลือกเมนู "เปลี่ยนแปลงบริการ/เพิ่มหรือยกเลิกบัญชี" และ "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ"
 2. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ" ให้ครบถ้วน
 3. คลิกเลือก "ขอเพิ่ม/ยกเลิกบริการโอนเงินบุคคลอื่น" และ เลือก "เพิ่มบริการ"
 4. กดปุ่ม "ถัดไป" ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบ หากถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"
 5. จัดพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อที่ท้ายแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
 6. จัดส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานดังนี้

  หลักฐานประกอบการขอเพิ่มบริการโอนเงินบุคคลอื่น
  บุคคลธรรมดา : 1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง ของเจ้าของบัญชี
   
  นิติบุคคล : 1. สําเนาบัตรหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยนายทะเบียน กรมทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองอื่นใดที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
  2. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของเจ้าของบัญชีหรือผู้มีอํานาจลงนามทุกท่าน เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
  3. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และตัวแทนผู้มีอํานาจการจัดการ (Business Admin) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

  กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการยื่นเอกสารแทน
  4. หนังสือมอบอํานาจที่ประทับตราบริษัท และลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ
  5. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของผู้มอบอํานาจ เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
  6. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 7. ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติการเพิ่มบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคารแก่ท่าน ผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ส่งเอกสารให้กับธนาคาร
หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ได้ดำเนินการข้างต้นแล้ว ธนาคารอาจอยู่ระหว่างการพิจารณาใบคำขอฯ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ Commercial Banking Contact Center 02 626 2626 กด 6 หรือ Call Center 1572 กด 1 กด 4 กด 3
ต้องการเพิ่มบริการโอนเงินต่างประเทศ
สมัครใช้บริการผ่านแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ
 1. คลิกเลือกเมนู "เปลี่ยนแปลงบริการ/เพิ่มหรือยกเลิกบัญชี" และ "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ"
 2. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ" ให้ครบถ้วน
 3. คลิกเลือก "ขอเพิ่ม/ยกเลิกบริการโอนเงินต่างประเทศ" และ เลือก "เพิ่มบริการ"
 4. กดปุ่ม "ถัดไป" ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบ หากถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"
 5. จัดพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อที่ท้ายแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
 6. จัดส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานดังนี้

  หลักฐานประกอบการขอเพิ่มบริการโอนเงินต่างประเทศ
  บุคคลธรรมดา : 1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง ของเจ้าของบัญชี
   
  นิติบุคคล : 1. สําเนาบัตรหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยนายทะเบียน กรมทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองอื่นใดที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
  2. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของเจ้าของบัญชีหรือผู้มีอํานาจลงนามทุกท่าน เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
  3. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และตัวแทนผู้มีอํานาจการจัดการ (Business Admin) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

  กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการยื่นเอกสารแทน
  4. หนังสือมอบอํานาจที่ประทับตราบริษัท และลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ
  5. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของผู้มอบอํานาจ เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
  6. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 7. ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติการเพิ่มบริการโอนเงินต่างประเทศ แก่ท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ส่งเอกสารให้กับธนาคาร
หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ
 • โอนเงินผ่าน SWIFT : กลุ่มบริการเงินโอนและเงินฝากต่างประเทศ โทร. 0-2296-2893-7, 0-2296-4528
 • สั่งซื้อดราฟท์ต่างประเทศ : ส่วนบริการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ โทร. 0-2296-2902-4, 0-2296-4887-8
 • Commercial Banking Contact Center  02 626 2626 กด 6 หรือ Call Center 1572 กด 1 กด 4 กด 3
ต้องการเพิ่มบริการโอนเงินต่างธนาคาร
ท่านสามารถสมัครใช้บริการแบบออนไลน์ ตามรายละเอียดดังนี้
 1. คลิกเลือกเมนู "เปลี่ยนแปลงบริการ/เพิ่มหรือยกเลิกบัญชี" และ "เปลี่ยนแปลงบริการแบบออนไลน์"
 2. เลือกเมนู "เพิ่ม/ยกเลิกบริการแบบออนไลน์"
 3. เลือกเพิ่มบริการในส่วนของ "บริการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นต่างธนาคาร"
 4. กดปุ่ม "ดำเนินการ" ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบ หากต้องการเพิ่มให้กดปุ่ม "ยืนยัน" หรือถ้าไม่ต้องการเพิ่ม กดปุ่ม "กลับไปแก้ไข" เพื่อไปแก้ไขการเปลี่ยนแปลง
 5. ระบบจะแสดงผลของการเปลี่ยนแปลงบริการ
 6. เมื่อเพิ่มบริการเรียบร้อยแล้วสามารถทำรายการบริการโอนเงินต่างธนาคารได้ทันที
หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ Commercial Banking Contact Center 02 626 2626 กด 6 หรือ Call Center 1572 กด 1 กด 4 กด 3
ปัญหาการใช้งานกรุงศรีบิซออนไลน์
ใส่รหัสผ่าน Password ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ระบบไม่อนุญาตให้ใช้บริการ จะต้องทำอย่างไร?
   เมื่อใส่รหัสผ่าน (Password) ผิด 3 ครั้ง คุณจำเป็นต้องขอกำหนดรหัสผ่านใหม่ โดยคลิกที่ "ลืมรหัสผ่าน" และดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกับกรณีลืมรหัสผ่าน (Forgot Password)
ในกรณีลืมรหัสผ่าน (Forgot Password) จะต้องทำอย่างไร?

เมื่อลืมรหัสผ่าน ให้เข้าไปที่ www.krungsri.com คลิก "Krungsri Biz Online" และคลิกที่ "ลืมรหัสผ่าน" เลือกประเภทของลูกค้า (บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล)

บุคคลธรรมดา : สามารถเลือกวิธีการขอกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 : ขอกำหนดรหัสผ่านใหม่ทันทีแบบออนไลน์โดยใช้ OTP และข้อมูลสมุดคู่ฝาก/วงเงิน OD ในการทำรายการ

 • กรอกรายละเอียดข้อมูลของลูกค้า
 • กรอก OTP ที่ได้รับหลังจากการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล
 • ระบุรหัสผ่านใหม่พร้อมทั้งยืนยันรหัสผ่านใหม่
 • หลังจากทำตามขั้นตอนแล้วสามารถล็อกอินโดยใช้รหัสผ่านใหม่ได้ทันที

วิธีที่ 2 : ขอกำหนดรหัสผ่านใหม่โดยการใช้แบบฟอร์ม ตามขั้นตอนดังนี้

 • กรอกรายละเอียดข้อมูลของลูกค้าพร้อมกับระบุรหัสผ่านใหม่และยืนยันรหัสผ่านใหม่
 • หากต้องการขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ E-mail Address สามารถระบุได้ในฟอร์มเดียวกัน
 • จัดพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อที่ท้ายแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
 • จัดส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสาร
 • ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทางอีเมลที่แจ้งไว้ภายใน 7 วันทำการ

นิติบุคคล : สามารถเลือกวิธีการขอกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 : ขอกำหนดรหัสผ่านใหม่ทันทีแบบออนไลน์โดยใช้การตอบคำถามลับในการทำรายการ ตามขั้นตอนเหมือนลูกค้าบุคคล

วิธีที่ 2 : ขอกำหนดรหัสผ่านใหม่โดยการใช้แบบฟอร์ม ตามขั้นตอนเหมือนลูกค้าบุคคล

หลักฐานประกอบการขอรหัสผ่านใหม่ (สำหรับการใช้แบบฟอร์มส่งสาขา)

บุคคลธรรมดา : 1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง ของเจ้าของบัญชี
 
นิติบุคคล : 1. สําเนาบัตรหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยนายทะเบียน กรมทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองอื่นใดที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของเจ้าของบัญชีหรือผู้มีอํานาจลงนามทุกท่าน เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
3. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และตัวแทนผู้มีอํานาจการจัดการ (Business Admin) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการยื่นเอกสารแทน
4. หนังสือมอบอํานาจที่ประทับตราบริษัท และลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ
5. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของผู้มอบอํานาจ เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
6. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

ลืมรหัสประจำตัว Username จะทำอย่างไร?
เมื่อลืมรหัสประจำตัว (Username) ของตนเอง สามารถติดต่อ Commercial Banking Contact Center 02 626 2626 กด 6 หรือ Call Center 1572 กด 1 กด 4 กด 3


OTP ที่ใช้ในการทำรายการถูกล็อค
คุณสามารถปลดล็อคได้ 2 แบบ คือ แบบออนไลน์และผ่านแบบฟอร์มขอใช้บริการ

แบบออนไลน์
 1. คลิกเลือกเมนู "ตั้งค่า" และเลือก "ปลดล็อค OTP/PIN/ใบหน้า"
 2. ระบุข้อมูลส่วนตัวและคลิก "ดำเนินการ"
 3. ระบุรหัสผ่าน OTP และคลิก "ยืนยัน"
 4. ระบบแสดงหน้าจอแสดงผลว่าสามารถใช้ ได้ตามปกติ
แบบกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ
 1. คลิกเลือกเมนู "ตั้งค่า" และ "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ"
 2. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ" ให้ครบถ้วน
 3. กดปุ่ม "ถัดไป" ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบ หากถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"
 4. จัดพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อที่ท้ายแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
 5. จัดส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานดังนี้

  หลักฐานประกอบการขอปลดล็อค One Time Password (OTP)/PIN/ใบหน้า Service
  บุคคลธรรมดา : 1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง ของเจ้าของบัญชี
   
  นิติบุคคล : 1. สําเนาบัตรหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยนายทะเบียน กรมทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองอื่นใดที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
  2. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของเจ้าของบัญชีหรือผู้มีอํานาจลงนามทุกท่าน เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
  3. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และตัวแทนผู้มีอํานาจการจัดการ (Business Admin) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

  กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการยื่นเอกสารแทน
  4. หนังสือมอบอํานาจที่ประทับตราบริษัท และลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ
  5. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของผู้มอบอํานาจ เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
  6. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 6. ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติการขอปลดล็อค One Time Password (OTP)/PIN/ใบหน้า Service ของท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้ ภายใน 7 วันทำการ
ข้อสงสัยต่างๆ ในการใช้บริการกรุงศรีบิซออนไลน์ สามารถติดต่อใครได้บ้าง
เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ Krungsri Biz Online ทั้งทางด้านลักษณะบริการ ขั้นตอนการสมัคร หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
 • Krungsri Call Center 1572 กด 1 กด 4 กด 3  
 • Commercial Banking Contact Center 02 626 2626 กด 6
วิธีการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว
ชื่อบัญชีที่แสดงในกรุงศรีบิซออนไลน์ไม่ถูกต้อง
 คุณสามารถติดต่อยังสาขาของธนาคารที่เป็นบัญชีหลัก เพื่อแก้ไขชื่อบัญชีดังกล่าวให้ถูกต้อง
ต้องการยกเลิกบริการกรุงศรีบิซออนไลน์
ท่านสามารถยกเลิกบริการ Krungsri Biz Online ได้ 2 แบบ คือ แบบออนไลน์และผ่านแบบฟอร์มขอใช้บริการ

ยกเลิกบริการแบบออนไลน์
 1. คลิกเลือกเมนู "เปลี่ยนแปลงบริการ/เพิ่มหรือยกเลิกบัญชี" และ "เปลี่ยนแปลงบริการแบบออนไลน์"
 2. เลือกเมนู "ยกเลิกบริการ Krungsri Biz Online"
 3. ป้อนข้อมูลส่วนตัว เพื่อยืนยันตัวตน
 4. กดปุ่ม "ดำเนินการ" ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบ
 5. ระบุรหัสผ่าน OTP และ คลิก "ยืนยัน"
 6. ระบบจะแสดงผลของการยกเลิกบริการ Krungsri Biz Online
ยกเลิกบริการผ่านแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ
 1. คลิกเลือกเมนู "เปลี่ยนแปลงบริการ/เพิ่มหรือยกเลิกบัญชี" และ "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ"
 2. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ" ให้ครบถ้วน
 3. คลิกเลือก "ขอยกเลิกบริการกรุงศรีบิซออนไลน์"
 4. กดปุ่ม "ถัดไป" ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบ หากถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"
 5. จัดพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อที่ท้ายแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
 6. จัดส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานดังนี้

  หลักฐานประกอบการยกเลิกบริการ Krungsri Biz Online
  บุคคลธรรมดา : 1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง ของเจ้าของบัญชี
   
  นิติบุคคล : 1. สําเนาบัตรหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยนายทะเบียน กรมทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองอื่นใดที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
  2. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของเจ้าของบัญชีหรือผู้มีอํานาจลงนามทุกท่าน เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
  3. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และตัวแทนผู้มีอํานาจการจัดการ (Business Admin) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

  กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการยื่นเอกสารแทน
  4. หนังสือมอบอํานาจที่ประทับตราบริษัท และลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ
  5. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของผู้มอบอํานาจ เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
  6. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 7. ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติการยกเลิกบริการ Krungsri Biz Online แก่ท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ส่งเอกสารให้กับธนาคาร
หมายเหตุ : สำหรับท่านที่ได้ดำเนินการข้างต้นแล้ว ธนาคารอาจอยู่ระหว่างการพิจารณาใบคำขอฯ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ Commercial Banking Contact Center 02 626 2626 กด 6 หรือ Call Center 1572 กด 1 กด 4 กด 3
ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเองได้ตามความต้องการโดยมี 2 แบบ คือ แบบออนไลน์และผ่านแบบฟอร์มขอใช้บริการ

แบบออนไลน์
 1. เลือกเมนู "ข้อมูลส่วนตัว" ตามด้วยเมนู "แก้ไขข้อมูลส่วนตัวและอีเมล"
 2. เมื่อกรอกรหัสผ่าน OTP ที่ได้รับแล้วก็จะสามารถไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
แบบกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ
 1. คลิกเลือกเมนู "เปลี่ยนแปลงบริการ/เพิ่มหรือยกเลิกบัญชี" และ "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ"
 2. กรอกรายละเอียดลงใน "แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงบริการ" ให้ครบถ้วน
 3. กดปุ่ม "ถัดไป" ระบบจะแสดงรายละเอียดให้ตรวจสอบ หากถูกต้องให้กดปุ่ม "ยืนยัน"
 4. จัดพิมพ์แบบฟอร์ม พร้อมลงลายมือชื่อที่ท้ายแบบฟอร์มให้เรียบร้อย
 5. จัดส่งแบบฟอร์มด้วยตนเองได้ทุกสาขาของธนาคาร พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานดังนี้

  หลักฐานประกอบการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
  บุคคลธรรมดา : 1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง ของเจ้าของบัญชี
   
  นิติบุคคล : 1. สําเนาบัตรหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยนายทะเบียน กรมทะเบียนพาณิชย์/หนังสือรับรองอื่นใดที่แสดงถึงความเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
  2. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของเจ้าของบัญชีหรือผู้มีอํานาจลงนามทุกท่าน เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
  3. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และตัวแทนผู้มีอํานาจการจัดการ (Business Admin) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

  กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการยื่นเอกสารแทน
  4. หนังสือมอบอํานาจที่ประทับตราบริษัท และลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจ
  5. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริงของผู้มอบอํานาจ เพื่อนํามายืนยันตัวตนที่สาขา
  6. สําเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้รับมอบอํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
 6. ธนาคารจะแจ้งผลการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้ ภายใน 7 วันทำการ
เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
ระบบความปลอดภัยของกรุงศรีบิซออนไลน์

ผู้ใช้บริการสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ด้วยความมั่นใจในความปลอดภัย เพราะธนาคารได้เลือกใช้เทคโนโลยีชั้นนำ ในการรักษาความปลอดภัยของการทำธุรกรรมต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีการติดตั้ง Firewall 2 ชั้น, และการเข้ารหัส SSL ที่ 2048 Bit, กำหนดให้มี รหัสประจำตัว (Username) / รหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้บริการ, เว็บไซต์ได้รับรองจาก VeriSign เพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณกำลังใช้บริการกับ Krungsri Biz Online อยู่จริง และหากไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ บนระบบ Krungsri Biz Online เป็นเวลานานติดต่อกัน 15 นาที ระบบจะทำการ log out อัตโนมัติ

เกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครและใช้บริการกรุงศรีบิซออนไลน์
 
 
 
  รายละเอียดของการบริการ   อัตราค่าธรรมเนียม
 
 
  1. ค่าสมัครบริการแรกเข้า   ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 
 
  2. ค่าธรรมเนียมรายปี
- ลูกค้าที่ถือบัตร ATM / Visa Electron / Visa Debit
- ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ไม่มีบัตร ATM / Visa Electron / Visa Debit
- ลูกค้านิติบุคคล
   
ฟรี
ฟรี

ฟรี
 
 
  3. การโอนเงิน

3.1 โอนเงินระหว่างบัญชีตนเองภายในธนาคาร
- ในเขตสำนักหักบัญชี
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชีี


3.2 โอนเงินบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคาร
- ในเขตสำนักหักบัญชี
- ข้ามเขตสำนักหักบัญชีี
 
   

 
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป)

 
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ไม่คิดค่าธรรมเนียม (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป)
 
   
 
  3.3 โอนเงินต่างธนาคาร (ORFT)


3.4 โอนเงิน SMART

3.5 โอนเงินพร้อมเพย์


3.6 โอนเงินบัญชีเงินเดือน (Payroll)

3.7 โอนเงินบัญชีคู่ค้า (Direct Credit)
 
  ไม่คิดค่าธรรมเนียม (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป)

12 บาทต่อรายการ

ไม่คิดค่าธรรมเนียม (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป)

10 บาทต่อรายการ

10 บาทต่อรายการ
 
 
  4. โอนเงินต่างประเทศ

4.1 โอนเงินผ่าน SWIFT (บริการโอนเงินขาออก)

4.2 สั่งซื้อดราฟท์ต่างประเทศ
   

350 บาทต่อรายการ

200 บาทต่อฉบับ บวกค่าอากรแสตมป์ฉบับละ 3 บาท และค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 100 บาทต่อฉบับทั่วประเทศ
 
 
  5. ชำระค่าสินค้า/บริการ (Bill Payment)   ไม่คิดค่าธรรมเนียม (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป)
 
 
  6. บริการขอข้อมูลเครดิตบูโร (NCB)   - 1 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 150 บาท
- 2 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 250 บาท
- 4 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 400 บาท 
- 6 ฉบับ ค่าธรรมเนียม 550 บาท
 
 
 
 *หมายเหตุ
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ Krungsri Biz Online ซึ่งธนาคารจะประกาศหรือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการ Krungsri Biz Online ภายหลังที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับการเรียกเก็บหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว